Tahminoloji Üyelik Koşulları

Tahminoloji Üyelik Koşulları


1. TARAFLAR

İşbu Üyelik koşulları tahminoloji.com’un (Tahminoloji) sunacağı hizmetlerden faydalanmak isteyen kullanıcı arasında üyelik koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.


2. TAHMİNOLOJİ ÜYELİĞİ NEDİR?

Tahminoloji, üyelerinin internete bağlı bilgisayar, telefon veya Tahminoloji’ye ulaşma imkanı veren tüm cihazlar/yöntemler aracılığıyla internet üzerinden spor oyunlarının kendine özel ürettiği veri analizi içeriklerine erişimini sağlayan kişiye özel bir üyelik hizmeti sunar. Bazı Tahminoloji içerikleri, ücret ödenerek elde edilen PRO Üyelik özelliği ile aktif hale gelir.


3. ÜYELİK

3.1. Kişinin tüm bu üyelik koşullarının içeriklerini eksiksiz olarak okuduktan sonra elektronik ortamda bulunan “Üyelik Koşullarını Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının Tahminoloji kayıtlarına geçmesiyle birlikte üyelik işlemi gerçekleşmiş olur. Üye, ilgili mevzuata uygun olarak üyeliğe konu veri analizi hizmetinin temel nitelikleri ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve işbu üyelik koşullarının bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.


3.2. Tahminoloji üyeliği, üyenin hizmet alma iradesi devam ettiği ve üyelik kurallarına uyduğu müddetçe Tahminoloji tarafından belirlenen süre ile sınırlı olarak devam eder. Tahminoloji üyesinin, Tahminoloji tarafından verilen hizmeti kullanabilmesi için İnternet erişimini destekleyen bir cihaza sahip olması gerekir.


4. ÜYELİK KOŞULLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

Tahminoloji’nin üyelik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ne var ki üyelik koşullarında yapılan herhangi bir değişiklik, üyeye bildirim yapılmasını takiben en erken 30 (otuz) gün sonra geçerli olacaktır.


5. ÜYENİN SORUMLULUKLARI

5.1. Üye, hizmet alırken yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranacağını ve bu hizmetin alımında mevzuat ve kullanım koşullarından kaynaklı sınırlamalara riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu doğrultuda üye, Tahminoloji’nin sunacağı hizmet aracılığıyla edinilen bilgileri -Tahminoloji’nin izin verdiği araçlar ve kapsam haricinde-  “Tahminoloji” marka ismi altında başka platform ve yerlerde sergilemeyeceğini, yayımlamayacağını, yayımlanmasına aracılık etmeyeceğini kabul etmiş sayılır. Bundan başka üye, Tahminoloji tarafından oluşturulmuş korumaların hiçbirini devre dışı bırakmayacağını, değiştirmeyeceğini ve bozmayacağını da taahhüt eder. Üye tarafından Tahminoloji’deki bilgilerle ilgili herhangi bir paylaşım yapılması Üye’nin kendi sorumluluğunda olup Üye’nin paylaşımlarından hiçbir şekilde Tahminoloji sorumlu değildir. Şu kadar ki Üye, belirli şartlar dahilinde ve Üyelik koşullarına uygun olarak hizmet sağlayan Tahminoloji’nin analizlerini başkaca platformlarda sair şekilde yayınlanmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olabileceği bilinci ile hareket edeceğini, bu kapsamda hiçbir şart ve koşulda Tahminoloji’den talepte bulunmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2. Üye, Tahminoloji hizmetine erişmek için robot, örümcek, kazıyıcı ve başkaca otomatik yollar kullanmayacaktır. Ayrıca Üye, Tahminoloji hizmeti üzerinden erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürünleri veya süreçleri kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde parçalara ayırmamayı; Tahminoloji hizmetinin içeriğine herhangi bir kod veya ürün yerleştirmemeyi veya herhangi bir şekilde manipüle etmemeyi; herhangi bir veri oluşturma, veri toplama ya da çıkarma yöntemi kullanmamayı; her türlü yazılım virüsü ya da herhangi başka bir bilgisayar kodu, dosyaları veya programları dâhil olmak üzere, Tahminoloji hizmeti ile ilişkili herhangi bir bilgisayar yazılımı ya da donanımı veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, zedelemek veya sınırlandırmak için tasarlanmış herhangi bir materyali yüklememeyi, göndermemeyi, e- posta ile veya başka şekilde göndermemeyi veya iletmemeyi kabul etmiş sayılır.


5.3. Üye, yukarıda da ifade edildiği gibi meri mevzuatın kendisine yüklediği her türlü kurala uygun davranmakla yükümlüdür. Üyenin belirtilenler ve meri mevzuattan kaynaklı başkaca yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, üyeliği sonlandırılabilecek olup Tahminoloji’nin fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı olduğu gibi üyenin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlara ilişkin Tahminoloji’nin mesuliyeti bulunmamaktadır.


5.4. Üye, Tahminoloji hesabı üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerden sorumludur. Hesabın kontrolünü sürdürmek ve başkalarının hesaba erişmesini önlemek adına hesap sahibi Üye, hizmete erişmekte kullanılan Tahminoloji’ye erişimi destekleyen cihazların kontrolünü elinde tutmayı sürdürmeli ve hesabın şifresini kimseyle paylaşmamalıdır. Hesap sahibi Üye’nin rızası dışında hesabının kullanıldığını fark etmesi üzerine, bu durumu Tahminloji’ye bildirme ve şifre değişikliğine gitme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Tahminoloji, üyeliği sonlandırabilir veya askıya alabilir.


5.5. Üye, başta 18 yaşını doldurmuş olma şartı olmak üzere, Tahminoloji Üyeliği için gerekli olan tüm şart ve koşulları sağladığını, bu kapsamda Tahminoloji ile paylaştığı her türlü bilginin doğru ve güncel olduğunu, anılan bilgilerin güncel ve/veya doğru olmamasından kaynaklanabilecek her türlü yükümlülük ve sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.6. Üye, Tahminoloji tarafından sağlanacak veri analizlerine ve analizlerin çeşitliliğine ilişkin hiçbir taahhütte bulunulmadığını, Tahminoloji’nin veri analizlerini dilediği şekilde artırma, azaltma ve değiştirme hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.7. Üye, belirli bir hizmet bedeli karşılığında Tahminoloji PRO Üye Abonesi olması durumunda da işbu Üyelik Koşulları’nın geçerliliğini koruyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. ÜYELİK HAKKININ DEVREDİLEMEZLİĞİ 


Tahminoloji hizmeti ve hizmet üzerinden öğrenilen tüm verisel analizler, üyenin kişisel ve ticari olmayan kullanımına yöneliktir. Üyeye Tahminoloji hizmetine erişimine müsaade eden sınırlı ve devredilemez bir hak sağlanmaktadır. Anılan üyelik hiçbir suretle Üye, üyeliğin getirdiği hakları devretmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır.
8. MUHTELİF HÜKÜMLER

Bu üyelik koşullarının herhangi bir hükmünün veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz ilan edilmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez.


Tahminoloji, bu üyelik koşullarının kabul edilmesiyle kurulan üyelik ilişkisine dair haklarını ve yükümlülüklerini herhangi bir zamanda bir başkasına devir ve temlik edebilir. Tahminoloji’ye üye olmakla bu olası devir veya temlik işlemine rıza gösterileceği peşinen kabul edilmiş olur.


Üyelik hesabıyla ilgili her türlü bilgi üyeye yalnızca elektronik formatta aktarılacaktır. Bu kapsamda üyelik sürecinin başında güncel ve kullanılır iletişim bilgilerinin Tahminoloji ile paylaşılması önemlidir. Üye tarafından Tahminoloji’ye verilmiş iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliği derhal Tahminoloji’ye bildirilmesi gerekmektedir. Üye iletişim adresine gönderilen içeriklerden üyenin aynı gün içerisinde haberdar olduğu kabul edilmektedir.


Üye, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Tahminoloji’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.


Tahminoloji’nin, farklı uygulamalarda ya da bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


9. ÜYELİK İPTALİ

Üye, Tahminoloji üyeliğini hiçbir gerekçe göstermeden her zaman iptal edebilecektir. Üyeliğin iptal edilmesi halinde iptal tarihi itibariyle Tahminoloji hizmetinden faydalanamayacaktır.


10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Tahminoloji, verdiği hizmetin kesintisiz veya kusursuz olduğuna ilişkin taahhüt vermemektedir. Üyelere en iyi şekilde hizmet vermek Tahminoloji’nin en önemli hedefi olmakla birlikte verilen hizmetlerde bir takım aksaklık ve kusurlar da meydana gelebilecektir. Bu nedenle Üye, Tahminoloji’ye karşı tüm özel, dolaylı ya da bağlı zararlardan feragat ettiğini, herhangi bir iade talep etmeyeceğini peşinen kabul eder. Bu kabul, feragat edilemeyecek herhangi bir garantiyi veya üyenin ikamet ettiği ülkenin yasaları uyarınca sahip olabileceği hakları sınırlamayacaktır. Tahminoloji, herhangi bir ortamda sunulan içerik ya da analizlerin, Tahminoloji’ye iletilen materyal ya da fikirlerle olan benzerliklerden sorumlu değildir.


11. MÜŞTERİ HİZMETLERİ EKİBİ

Üyenin ihtiyaç duyduğu durumlarda müşteri hizmetleri ekibinin Üyeye en iyi şekilde yardımcı olabilmesi için, Üye cihazına tam erişim sahibi olmalarını sağlayan bir uzaktan erişim destek aracı kullanılması gerekebilir. Üyenin cihazına uzaktan erişilmesini tercih etmediği durumlarda bu durumu müşteri hizmetleri ekibine bildirmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda Üyeye başka yollardan yardımcı olmak müşteri hizmetleri ekibinin görevidir. Bu üyelik koşulları içeriği ile Müşteri hizmetleri ekibi tarafından verilen bilgilerde bir farklılık olması durumunda Üyelerin işbu üyelik koşullarına itibar etmesi gerekmektedir.


12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu üyelik koşullarından kaynaklanabilecek ihtilaflarda Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


13. YÜRÜRLÜK

İşbu üyelik koşulları, belirtilen içeriklerin eksiksiz olarak okuduktan sonra elektronik ortamda bulunan “Üyelik Koşullarını Kabul Ediyorum” butonunu tıklanması ve kabul beyanının Tahminoloji kayıtlarına geçtiği anda yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.


14. DAMGA VERGİSİ

İşbu üyelik koşulları nedeniyle damga vergisi doğması halinde damga vergisi Tahminoloji tarafından ödenecektir.