Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Tahminoloji‘ye (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya aşağıda belirtilen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.


 Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, aşağıda yer alan formun çıktısı alınarak; 


- Kişisel Veri Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, 

- Noter Vasıtasıyla, 

- Kişisel Veri Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, firmamıza iletilebilecektir. 


Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin bilgiler yer almaktadır; 


“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Elektronik Posta Yoluyla [email protected] e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır


Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre firmamıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan muhataba ulaştırılacaktır. 


Aşağıda yer alan başvuru formunun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabileceğinden; eksik başvuru halinde otuz günlük süre başlamayacaktır. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. İlgili başvuru formunun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “kişisel veri sahibi”ni yani başvuruyu yapanı tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için başvuru formundaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte başvuru formunda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Elektronik Posta Yoluyla [email protected] e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 


BAŞVURU FORMU

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ücretsiz Üye,Tahminoloji PRO Üyesi,İş Ortağı,Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışanı vb.) 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz; 

Birim: 

Konu: 


C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………….…………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….. 


D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

Ad: 

Soyad: 

TC Kimlik No: 

Telefon No: 

Eposta : 

Adres: (Cep Telefonu ve/veya e-posta belirtilmesi halinde daha hızlı yanıt verebilecektir.) ☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ Eski Çalışan Çalışılan Yıllar: ☐ İş Ortağı ☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş 


Paylaşımı Yapan Tarih: 


☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı (Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz) ☐ Diğer: ☐E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. ☐Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

Talep No 

Talep Konusu 

Seçiminiz 

1 Şirketinizinhakkımdakişisel veriişleyipişlemediğini öğrenmek istiyorum. 

2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b) 

3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c) ,

4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç) 

5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d) Düzeltilecek veri; 

6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; a)Silinmesini talep ediyorum. b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e) Sadece bir kutu işaretlenebilir; a) b) 

7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f) Düzeltilecek veri; 

8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; a)Silinmesini talep ediyorum. b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f) Sadece bir kutu işaretlenebilir; a) b) İşbu başvuru formu; Şirketimiz ile olan ilişkinizin tespit edilmesi, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirlenmesi ile ilgili başvurunuza doğru ve yasal süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Kişisel veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (Nüfus cüzdanı örneği, sürücü belgesi sureti, sözleşme sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz kişiler tarafından başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Başvuru 


Yapan Kişisel Veri Sahibi Adı Soyadı : 


Başvuru Tarihi: 


İmza : 


9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g) Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Veri; 

10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h) Kanuna Aykırılığa Konu Olan Husus; Belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim …../…../……